DEF Ağ Toplumu Hazır Olma Endeksi

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından son 13 yıldır yayınlanan Küresel Bilgi Teknolojileri Raporu’nda yer alan Ağ Toplumu Hazır Olma Endeksi (NRI, Networked Readiness Index), ülkelerin internet tabanlı bilgi ekonomisine hazır olma durumu ölçülmektedir.

Rapor uluslararası lisansüstü işletme okulu INSEAD işbirliği ile hazırlanmaktadır. Rapor aynı zamanda her dönem bir konu başlığını gündemine almaktadır. Örneğin 2015 raporunda [Ref] büyük verinin kazanımları ve riskleri konu başlığı olarak incelenmiştir. 2014 yılında yayınlanan raporda 148 ülke değerlendirmeye alınmıştır. 2015 raporunda ise 143 ülke değerlendirmeye alınmıştır.

WEF ölçümleme çalışmalarında, e-dönüşüm süreci yaşam döngüsü içerisinde ağırlıklı olarak duruma, girdilere, çıktılara, kullanım düzeyi ve etkiye bakılmaktadır. Ancak genel ölçümleme odağı e-Devlet değildir. Bilgi ekonomisi ve ağ toplumu olma hedefi etrafında çok çeşitli başlıklardan derlenerek oluşturulmaktadır. Ölçümleme çerçevesi 4 ana bileşenden oluşmaktadır. Bunlar:

  • Düzenleyici çevre alt endeksi (Environment subindex)
  • Hazır olma alt endeksi (Readiness subindex)
  • Kullanım alt endeksi (Usage subindex)
  • Etki alt endeksi (Impact subindex)

Toplam puan bu 4 ana bileşenin normalleştirilmiş değerlerinin ortalaması alınarak belirlenmektedir. Her bir bileşenin alt başlıkları mevcuttur. Bunlar aşağıda verilmiştir.

  • Düzenleyici çevre bileşeni iş dünyası ve yenilik çevresi ile siyasi ve politik düzenleyici çevre alt başlıklarından oluşmaktadır.
  • Hazır olma bileşeni, altyapı ve dijital içerik, teknoloji alım gücü ve insan kaynağı alt başlıklarından oluşmaktadır.
  • Kullanım bileşeni, birey kullanımı, özel sektör kullanımı ve kamu kurumları kullanımı alt başlıklardan oluşmaktadır.
  • Etki bileşeni, ekonomik etki ve sosyal etki alt başlıklarından oluşmaktadır.

10 alt başlık altında yer alan toplam 54 ölçüt söz konusudur. 27 ölçüt için uluslararası kuruluşlardan elde edilen veriler esas alınmaktadır. Diğer 27 ölçüt için WEF ülkelerindeki yöneticiler ile gerçekleştirilen anket verileri esas alınmaktadır.