Denetimler

Türkiye’de kamu kurumlarının mali denetimi ve performans yönetim gerekliliklerine uygun hareket etmesine yönelik denetimler TBMM adına Sayıştay tarafından yerine getirilmektedir. Ancak Türkiye’de e-Devlet politikalarının etkinliğine yönelik süreklilik arz eden bir denetim kurgusu mevcut değildir. Bununla birlikte, Sayıştay tarafından 2013 yılında hazırlanan “Bilişim Sistemleri Denetimi Rehberi” ile mali denetim sürecine destek vermek üzere bilişim sistemlerinin kontrol zayıflıklarının belirlenmesi ve bu zayıflıkların giderilmesi amacıyla örnek denetim çalışmaları yürütmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun 2014 yılında yürürlüğe geçirdiği “Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi” ile iç denetim birimlerinin idarelerinde etkin bilgi teknolojileri denetimleri gerçekleştirilebilmesine yardımcı olunmaktadır. Rehber, bilgi teknolojileri denetiminin planlama aşamasından, denetimin uygulanmasına ve sonuçların raporlanmasına kadar yapılması gerekenlere dair bütünsel bir bakış açısı ve yöntem sunmaktadır.

Sivil Toplum Kuruluşları tarafından belirli dönemlerde gerçekleştirilen değerlendirme ve öneri raporları mevcuttur. Ancak bu yönde süreklilik arz eden bir kurumsallaşma ve görev tanımı mevcut değildir.

Devam eden çalışmalar:

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “E1.2.2-Kamuda e-Devlet Projelerinin Etkin Denetiminin Sağlanması” eylemi doğrultusunda e-Devlet projelerinin etkinliğinin, verimliliğinin ve güvenliğinin artırılması için gerekli olan denetimlerin yürütülmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır. e-Devlet projelerinin denetimi için bir model oluşturulacak, rehber hazırlanacak ve bu rehber çerçevesinde denetimlerin yürütülebilmesi için faaliyetler yürütülecektir.