Dijital İnovasyon

Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı

Türkiye’de açık kaynak kodlu yazılım (AKKY) ekosisteminde farklı düzeyde çalışmalar yürütülmektedir (Örnek: ÖYAKDER, Pardus Topluluk). Kamu kurum ve kuruluşlarında da farklı bilişim sistemi gereksinimlerine (sunucu, kelime işlem, belge yönetim, vb.) yönelik olarak çeşitli uygulamalar söz konusudur. 2009/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile güncellenen birlikte çalışabilirlik esasları rehberinde AKKY kullanımı teşvik edilmiştir. Ancak kesin kabul görmüş ortak bir uygulama mevcut değildir. Devletin AKKY konusundaki en önemli projesi TÜBİTAK-UAKEA nezdinde 2003 yılında başlatılan ve ilk sürüm 2005 yılında yayınlanan PARDUS işletim sistemidir. Günümüzde TÜBİTAK-ULAKBİM nezdinde geliştirilmesine devam edilen PARDUS’un kamu kurumlarında son kullanıcı ve sunucu seviyesinde kullanımı mevcuttur ve yaygınlaştırılma çalışmaları devam etmektedir.

Devam eden çalışma:

2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “62. Kamuda AKKY Kullanımının Desteklenmesi” eylemi ve 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “E2.2.3-Öncelikli Bilişim Sistemleri için AKKY Kullanımının Yaygınlaştırılması” eylemi doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulan ortak yazılım (veritabanları, sunucu işletim sistemleri, ofis uygulamaları, güvenlik yazılımları vb.) ihtiyaçlarının başta PARDUS olmak üzere açık kaynak kodlu yazılımlar ile karşılanması için gerekli çalışmalar yürütülecek, teknik yetkinlik artırılacak, ekosistem oluşturulacak ve kamu kurumlarında yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “E2.2.2-Ulusal e-Devlet Yazılım Geliştirme Kütüphanelerinin ve Platformlarının Oluşturulması” eylemi doğrultusunda e-Devlet projeleri kapsamında geliştirilen yazılımlarda ihtiyaç duyulan bileşenler için ortak kullanılabilecek yazılım kütüphaneler ile platformlar geliştirilecektir.

Büyük Veri ve Nesnelerin İnterneti

e-Devlet uygulamalarının yaygınlaşmasına paralel olarak artan veri hacmi ve veri ilişkileri “büyük veri” kavramının Türkiye’de öncelikli araştırma alanlarından biri olmasını sağlamıştır. Kurumlar ihtiyaçları doğrultusunda farklı çözümleri iş zekası çözümü olarak kullanmaya başlamıştır. Devletin büyük veri ve bulut teknolojiler konusundaki en önemli araştırma projesi TÜBİTAK-BİLGEM-BTE koordinasyonunda kurulan Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı (B3LAB)’dır.

Devam eden çalışma:

2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “49. Kamuda Büyük Veri Pilot Uygulaması Gerçekleştirilmesi” ve 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “E1.3.2-Kamuda Büyük Veri ve Nesnelerin İnterneti Politikalarının Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması” eylemi doğrultusunda yeni nesil teknoloji eğilimlerinden olan büyük veri ve nesnelerin interneti kullanılarak sağlanabilecek yararların ve sunulabilecek yeni kamu hizmetlerinin belirlenebilmesi ile mevcut kamu hizmetlerinin sunumunun iyileştirilebilmesi için politikalar belirlenecek, büyük verinin ekonomik değere dönüşmesi sağlanacaktır. Bu amaçla sosyal güvenlik, sağlık, vergi, güvenlik gibi alanlar başta olmak üzere kamuda büyük veri uygulamaları geliştirilecektir.

Bulut Bilişim ve Kamu Bulutu

Türkiye’de hem özel sektör hem de kamu sektörü bulut bilişim teknolojilerinden yaygın olarak yararlanmaktadır. Özellikle küçük ölçekli belediyelerin kullanımına yönelik olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Akıllı Kentler-Bulut Kent Bilgi Sistemi” hazırlanmıştır.

Ancak merkezi yönetim için uygulama, platform ve altyapı bileşenleriyle kamu bulutu olarak isimlendirilebilecek bir kamu bulutu mevcut değildir. Bu yöndeki fizibilite çalışmaları 2013/104 sayılı BTYK Kararı ile başlatılan Kamu Entegre Veri Merkezi çalışması kapsamında ele alınmaktadır.

Devam eden çalışma:

2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “64. Kamu Bulut Bilişim Altyapısı Oluşturulması” ve 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “E2.1.1-Kamu Entegre Veri Merkezlerinin Kurulması ve Uygulamaya Alınması” eylemi doğrultusunda kamu kurumlarına yönelik bir bulut bilişim altyapısı kurulacaktır. Bu kapsamda, öncelikli olarak kamu veri merkezlerinin bütünleştirilmesi ve aynı zamanda gerek bulut bilişim altyapısı, gerekse bu altyapı üzerinde çalışması planlanacak ince istemci gibi çözüm ve teknolojilere ilişkin Ar-Ge çalışmaları ile ilke, esas ve standartların hayata geçirilmesi için bir yol haritası belirlenecektir.