Dijital Olgunluk

Proje Hakkında

TÜBİTAK-BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından gerçekleştirilen Dijital Olgunluk Modeli ve Rehberlik Projesi ile, kamu kurumları ve sundukları hizmetlerde dijitalleşme kapasitesi ve yetkinliğinin belirlenmesine yönelik Dijital Olgunluk Modeli oluşturulmuş ve model doğrultusunda kamu işletim ve bakım proje ve faaliyetleri özelinde kullanılmak üzere İşletim ve Bakım Rehberi geliştirilmiştir.

  

Proje Çalışmaları

 • Türkiye ve dünyadaki mevcut durum analizi çerçevesinde;
  • Ulusal politika hedefleri ile ülkemizde geliştirilen ve uygulamaya alınan BT rehber ve olgunluk modelleri incelenmiştir.
  • 5 uluslararası kuruluş, 12 danışmanlık firması, 6 ülke tarafından geliştirilen BT standart, rehber ve çerçeve modelleri ile uygulama örnekleri ve ilgili akademik çalışma örnekleri incelenmiştir.
  • 12 dijital kabiliyet alanında 32 BT uzmanından tecrübe aktarımı sağlanmıştır.
  • Merkezi Yönetim ile yapılan bir anket üzerinden ilgili kapsama giren konular özelinde anket sonuçları analiz edilmiştir.
 • Mevcut durum analizi sonuçlarından elde edilen tespitler ve ihtiyaçlar dikkate alınarak Türkiye’ye özgü Model oluşturulmuş ve İşletim ve Bakım Rehberi hazırlanmıştır.
 • Kamu kurumlarında pilot uygulama yapılmıştır.

 

Çıktılar 

 

Dijital Olgunluk Modeli

Model, 7 yetkinlik alanı altında 38 kabiliyet grubu ve bu kabiliyet grupları altında yer alan kabiliyetlerden oluşmaktadır.

 

STRATEJİK YÖNETİŞİM

Dijital dönüşüm ve dijital hizmet yönetimi kapsamlı oluşturulan strateji ve politika belgelerinin hazırlanması, izlenmesi ve güncellenmesini kapsar. Dijital strateji yönetimi, politika, kurumsal mimari, ihtiyaç tanımlama ve çözüm planlama ve bütçe kabiliyet gruplarını içermektedir.

 

 ORGANİZASYON

Dijital dönüşüm çalışmalarının yönetişim mekanizmasından sorumlusu ekip / kişilerin mevcudiyeti, yönetişim mekanizmasının işlerliği, rol, yetenek ve yetkinliklerinin yönetilmesini kapsar. Organizasyon, dijital kültür ve yetkinlik kabiliyet gruplarını içermektedir.

 

YAZILIM HİZMETLERİ

Kurum ihtiyaçlarına uygun yürütülen yazılım fizibilitesi, geliştirilmesi, bakımı ve modernizasyonu, hazır paket yazılımların tedariki ile veri üretimi ve sayısallaştırma kabiliyet gruplarını içermektedir.

 

YAZILIM YAŞAM DÖNGÜSÜ

Yazılım projesinin planlamasından başlayarak teslimatına kadar geçirmiş olduğu bütün aşamaları ve bu aşamalardan oluşan döngüyü kapsar. Proje yönetimi, gereksinim mühendisliği, teknik çözüm, doğrulama ve geçerleme, konfigürasyon ve kalite güvence kabiliyet gruplarını içermektedir.

 

BT HİZMETLERİ

Kurumun sahip olduğu teknolojiler ile mevcut donanım ve altyapıların yönetilmesini kapsar. Teknoloji sahipliği, donanım/BT altyapı fizibilitesi, tedariği, yapım işi, hizmet alımı ve bakımı/modernizasyonu kabiliyet gruplarını içermektedir.

 

İŞLETİM VE BAKIM

BT hizmetlerinin yönetimi, sunumu ve desteği ile BT Hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli kabiliyetleri kapsar. Planlama ve yönetişim, geçiş ve kontrol, sunum ile izleme ve değerlendirme kabiliyet gruplarını içermektedir.

 

DİJİTAL HİZMETLER (d-HİZMETLER)

Kurumsal uygulamaların kullanımı, kurumsal bilgi yönetimi, d-hizmet yönetişimi, d-hizmet tasarımı, d-hizmet sunumu, d-hizmet iyileştirme, d-hizmet inovasyonu kabiliyet gruplarını içermektedir.

 

PLANLAMA VE YÖNETİŞİM

BT hizmetlerinin planlanması ve yönetişiminin sağlanması için gerekli kabiliyet grubudur.

 • Hizmet Katalog Yönetimi
 • Kapasite Yönetimi
 • Tedarikçi Yönetimi
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi
 • Yeni / Değişen Hizmetlerin Tasarımı
 • İş İlişkileri Yönetimi
 • Bütçeleme ve Muhasebe Yönetimi
 • Hizmet Seviyesi Yönetimi
 • Hizmet Erişilebilirlik Yönetimi

 

GEÇİŞ VE KONTROL

Yeni planlanan / değişen BT hizmetlerinin devreye alınması ve kontrolünün sağlanması için gerekli kabiliyet grubudur.

 • Varlık Yönetimi
 • Değişiklik Yönetimi
 • Konfigürasyon Yönetimi
 • Sürüm ve Yaygınlaştırma Yönetimi

 

SUNUM

BT hizmetlerinin yönetimi, sunulması ve desteğinin sağlanması için gerekli kabiliyet grubudur.

 • Operasyon Yönetimi
 • Arıza/Kesinti ve İstek Yönetimi
 • Hizmet Sürekliliği Yönetimi
 • Altyapı Yönetimi
 • Problem Yönetimi
 • Kimlik ve Erişim Yönetimi
 • Uzaktan Çalışma

 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

BT Hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesinin sağlanması için gerekli kabiliyet grubudur.

 • Hizmet Raporlama
 • Hizmet İyileştirme

 

Kazanımlar

Dijital Olgunluk Modeli ile;

 • Kamu kurumlarına ait BT alanındaki çalışmalarda sistemli ve bütüncül bakış açısının geliştirilmesi desteklenecektir.
 • Kamu kurumları ve sundukları hizmetlerin dijital olgunlukları hakkında bir değerlendirme yapabilmek ve seviye tespit edebilmek mümkün olacaktır.
 • Kurumların içinde bulunduğu dijitalleşme sürecinde değişimlere ve yeniliklere uyum desteklenecektir.

 

İşletim ve Bakım Rehberi ile;

 • Projelerin ve faaliyetlerin daha verimli, etkin ve güvenli planlanması, yürütülmesi ve tamamlanması sağlanarak kamu kurumu proje ve faaliyetlerinin başarı oranı artırılmasına katkı sağlanacaktır.
 • Projelerin ve faaliyetlerin verimliliği arttırılarak kamu hizmetlerinin kalite ve performansı iyileştirilecektir.
 • Kamu BT çalışanlarının dijital kabiliyetleri arttırılacaktır.
 • TÜBİTAK tarafından yürütülen Kamu BİT projeleri ile edinilen bilgi ve tecrübenin, özel sektör ve STK ile açık paylaşımı sağlanacak ve ilgili paydaşlar ile karşılıklı bilgi ve tecrübe alış verişi gerçekleştirilecektir.

 

dijitalakademi.bilgem.tubitak.gov.tr

Dijital Dönüşüm portali, kamu kurumları, özel sektör, akademi ve STK gibi d-Devlet ekosistemi paydaşları arasında bilgi paylaşımı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Portalde, dijital dönüşüm ile ilgili konularda hazırlanan rehberler, araştırmalar ve uzman görüşleri paylaşılacak, ulusal ve uluslararası çalışmalar, etkinlikler ve eğilimler hakkında güncel bilgi ve haberlere yer verilecektir.

 

İletişim

Değerlendirmelerinizin ve talepleriniz için epid.yte@tubitak.gov.tr iletişim adresini kullanabilirsiniz.