Dijital Hizmetler

Türkiye’de 2000’li yıllardan bu yana aktif olarak kullanılan ve geliştirilmesine devam edilen önemli çevrimiçi hizmetler söz konusudur. Bu bölümde, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlar tarafından hayata geçirilen başarılı örneklerin tamamına değinilmemiş olup vergi, gümrük, sağlık, eğitim ve adalet hizmetlerine ve tek noktadan hizmet sunumuna yönelik çevrimiçi elektronik hizmetlere örnekler verilmiştir. Aşağıda yer almayan diğer önemli çalışmalar hakkında özet bilgi bölüm sonunda yer alan devam eden diğer çalışmalar altında paylaşılmıştır.

e-Vergi Sistemleri

Gelir İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) kapsamında geliştirilen “İnternet Vergi Dairesi” uygulaması ile borçların sorgulanabilmesi ve ödenebilmesi sağlanmaktadır. Borç sorgulama ve ödeme işlemleri, motorlu taşıtlarla ilgili hesaplama işlemleri, kira beyannamesi işlemleri, mükellef işlemleri, genel sorgulama ve hesaplama işlemleri, ihbar işlemleri ve e-tebligat işlemleri bu uygulama ile gerçekleştirilebilmektedir. Ankara, İzmir, İstanbul gibi illerde emlak vergisi ve çevre temizlik vergileri belediyelerin web siteleri üzerinden sunulan hizmet yardımıyla çevrimiçi ödenebilmektedir. Örn: Altındağ Belediyesi, Sarıyer Belediyesi.

e-Beyanname

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen e-Beyanname, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi amacıyla oluşturulan ve tam otomasyona geçmiş vergi dairelerine verilecek beyannameleri kapsayan uygulamadır. Tam otomasyona geçmiş vergi dairelerinden şifre alan kullanıcılar; aktif büyüklükleri veya net satış hasılatları belirli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle beyannamelerini meslek mensubuna imzalatmak zorunluluğunda bulunmayan mükellefler ile bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir (meslek mensupları) profiline hizmet vermektedir.

e-Fatura

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin yayımı ile birlikte Elektronik Fatura Uygulaması (e-Fatura) hizmete alınmış bulunmaktadır. e-Fatura Uygulaması, tanımlanan standartlara uygun e-Faturaların, tarafların arasında güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolaşımını sağlamak amacı ile oluşturulan uygulamaların genel adıdır. e-Fatura Uygulamasından yararlanan kullanıcılar; sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderebilir, sistemde kayıtlı kullanıcılardan e-Fatura alabilir, gönderilen veya alınan e-Faturalarını bilgisayarlarına indirerek elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz edebilirler. 416 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 232’nci maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler e-Fatura Uygulamasından yararlanabilmektedir.

e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv uygulamalarıyla, 115 bin yetişkin ağacın kesilmesi önlenmiş, 750 milyon TL tasarruf sağlanmıştır.

e-Defter

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile Elektronik Defter Uygulaması (e-Defter) yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin bu sitede duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür. Belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanan elektronik defterlerin değişmezliğinin, kaynağının ve bütünlüğünün sağlanmasında gerçek kişiler için güvenli elektronik imza veya tüzel kişiler için mali mühür kullanılmaktadır. Ayrıca imza veya mühür değerinin Elektronik Defter Uygulaması üzerinden bildirimi suretiyle, söz konusu defterin ilgili tüm taraflar nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesi sağlanmaktadır.

e-Tebligat

Elektronik Tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, e-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Bu tebliğ fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır. e-Tebligat uygulaması 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren başlayacak olup, bu tarihten önce e-Tebligat sistemini kullanmak için bildirimde bulunan mükelleflere 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat yapılabilmektedir. e-Tebligat başvurusunu, mükellefler, bizzat kendisi veya kanuni temsilcisi aracılığıyla yapabileceği gibi e-Tebligat ile ilgili işlemleri yapmak üzere özel yetki içeren noterden alınmış vekâletnameyle vekili aracılığı ile de yapabilir.  Başlangıç aşamasında yevmiye defteri ve büyük defterin elektronik defter kapsamında tutulması öngörülmüş olup, ilerleyen dönemlerde diğer yasal defterlerle ilgili kapsam artırılacaktır.

Devam eden çalışmalar:

65. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı’nda yer alan “55. vergi beyannameleri ile sosyal güvenlik bildirgeleri birleştirilecek” eylemi doğrultusunda Mükellefler tarafından vergi dairelerine verilen beyannameler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen bildirgeler tek bir platform üzerinden birleştirilecek, bu sayede beyanname sayısı azaltılacaktır.

e-Gümrük Sistemleri

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen MERSİS uygulamasının amacı kamu kurumlarının tüzel kişiliklerle ilgili ihtiyacı olan bilginin tek noktadan sunulması, sisteme dahil kişiliklere ait bilginin vergi numarası ile bir sistemde birleştirilmesi, sistemde tutulan şirket bilgilerinin uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesidir. Ayrıca, sistemde yer alan bilgilerin, kişisel bilgilerin mahremiyeti ve AB müktesebatı çerçevesinde belirlenecek kurallara göre özel sektör kuruluşlarıyla paylaşımı hedeflenmektedir. MERSİS Ticaret sicili kapsamındaki, sermaye şirketleri, kooperatifler, şahıs işletmeleri, dernek ve vakıf işletmeleri ile şube kayıtlarının elektronik ortamda, merkezi olarak, ortak bir veri tabanında tutulmasıdır. Ayrıca tüm sicil müdürlüklerinin işlemlerini bu sistem üzerinden gerçekleştirmesi, üçüncü kişilerin ilgi ve yetki seviyesine göre bu bilgilere anlık güvenli erişim sağlayabilmesidir. Birinci aşamada; ticaret siciline kayıt zorunluluğu bulunan sermaye şirketleri,  kooperatifler, şahıs işletmeleri, yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri ile dernek ve vakıflarca kurulan işletmelerin kayıtları elektronik ortamda merkezi bir ticaret sicili kayıt sisteminde tutulacaktır. Maliye Bakanlığı’nın ilgili birimleri ve diğer kamu kurumları ile (Emniyet, Adalet Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, TÜİK, SGK) bu bilgiler paylaşılacaktır.

Hizmetlerin, MERSİS uygulaması üzerinden elektronik ortamda yürütülmesiyle, bilişim hizmetlerinin yaygınlaştırılması, kırtasiye, haberleşme, insan kaynağı ve benzeri giderlerden büyük oranda tasarruf edilmesi sağlanacaktır.

Tek Pencere

Tek Pencere Sistemi, gümrük işlemleri sırasında istenen tüm belgelerin tek noktadan temin edilmesini sağlayan e-belge aşaması ile diğer kurumlara ilişkin taleplerin tek noktada yapılmasını sağlayan e-başvuru aşamasından oluşmaktadır. Uygulama sayesinde manuel olarak yapılan belge kontrollerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, kullanıcı hatalarının ortadan kalkması, kontrollerin etkililiğinin artırılması ve işlem sürelerinin kısaltılması hedeflenmektedir. Örneğin, 2015 yılı itibariyle Tek Pencere Sistemine 12. kurum olarak dahil olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı elektronik veri değişimi yapabilmektedir. Gümrüklerde Tek Pencere Sistemi’nin 2016 içerisinde yaygın olarak devreye girmesi planlanmaktadır.

Devam eden çalışmalar:

65. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı’nda yer alan “65. Gümrüklerde Tek Pencere Sistemi uygulamaya konulacak” eylemi doğrultusunda ilgili kurumlarca düzenlenen ve gümrük işlemlerinde kullanılan her türlü izin, belge ve onaya ilişkin işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini ve kontrol edilmesini amaçlamaktadır.

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “E2.2.1-Gerçek ve Tüzel Kişiler için Merkezi Kimlik Doğrulama Sisteminin Yaygınlaştırılması” eylemi doğrultusunda gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişilerin de merkezi kimlik doğrulama sistemine dahil edilmesini ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan e-Devlet hizmetlerinin, geliştirilen merkezi kimlik doğrulama sistemiyle entegrasyonunu sağlayacak yaygınlaştırma çalışmaları yürütülecektir. Bu kapsamda MKDS ile MERSİS entegrasyonları tamamlanacaktır.

e-Sağlık Sistemleri

Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS)

AHBS, Aile Hekimliği uygulamasına geçilen illerde Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanlarının kullanımına sunulan uygulamadır. Sağlık hizmetlerinin elektronik ortamda kayıt altına alınarak Bakanlık Merkez Teşkilatında Elektronik Sağlık Kaydı (ESK) veritabanına bu verilerin aktarılması ve T.C. kimlik numaraları esas alınarak her hasta için burada bir dosya açılıp bu bilgilerin depolanması temeline dayanır. AHBS 20.000 muhtemel kullanıcısı ile e-Sağlık Projesi içinde en yaygın kullanım alanı olan, yaklaşık 70 milyon kişiye sahada verilen sağlık hizmetini tüm yönleri ile merkeze kısa sürede aktarabilecek olan bir uygulamadır.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)

MHRS; vatandaşların Sağlık Bakanlığı’na bağlı 2. ve 3. basamak hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezleri için Alo182 hattından Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ni arayarak canlı operatörlerden veya internet sitesi üzerinden kendilerine istedikleri hastane ve hekimden randevu alabilecekleri bir uygulamadır. Mobil uygulaması mevcuttur.

e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi

Birey ve toplum sağlığının geliştirilmesi, korunması ve etkili tedavi planlarının oluşturulması amacıyla 2015 yılında Sağlık Bakanlığı, bireylerin kendi elektronik sağlık kayıtlarına erişebileceği e-Nabız Projesi’ni geliştirmiştir. Kurulan altyapı ile vatandaşlar e-hizmet internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden sisteme erişebilmekte, sağlık hizmeti aldıkları sağlık kuruluşlarında, başvurularıyla ilgili konulan teşhis, tahlil, tıbbi görüntü, reçete, alerji ve benzeri bilgilere ulaşabilmektedir. E-Nabız Projesi ile vatandaşlar kendileri ve çocukları için sağlık profesyonellerinin sağlık kayıtlarına erişim yetkisini tanımlayabilmektedir.  Mobil uygulaması mevcuttur.

İlaç Takip Sistemi (İTS)

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yürütülen İTS, ilaçların, üretim veya ithalatından itibaren tedarik zincirinde gerçekleştirdiği her hareketi izlemek için kullanılan sistemdir. İlaçların üzerine eklenmiş kare kodlar sayesinde ürünün hareketleri kaydedilerek gerçek zamanlı bir veritabanında saklanabilmektedir. Bu sayede ilaç kaçakçılığı ve ilaç sahteciliğinin önüne geçilebilmekte, yolsuzluklarla başa çıkmak ve halkın sağlığını etkin bir şekilde korumak için önlemler alınabilmektedir.

Ürün Takip Sistemi (ÜTS)

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yürütülen Ürün Takip Sistemi (ÜTS) projesi e-Devlet hizmetleri arasında önemli yer tutmaktadır. ÜTS ile üretilen veya ithal edilen tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin takibi hedeflenmektedir. Yaklaşık 4 milyon Tıbbi Cihaz, 400 bin kozmetik ürün çeşidi ve milyarlarca tekil ürünün kayıt altına alınması ile aşağıdaki amaçları hedeflemektedir:

  • Ürünleri izlemek için performans gereksinimlerine uygun ulusal ve özgün altyapı kurmak
  • Hasta güvenliğinin sağlanması ve halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmak
  • Denetim hizmetlerinin sağlıklı ve etkili şekilde yürütülmesine altyapı sağlamak
  • Ürünlerin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı hızlı önlem alınmasını sağlamak

Devam eden çalışmalar:

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “E3.2.2-Sağlık Hizmet Sektörü ile İlgili Bilişim Sistemlerinin Entegre Edilmesi” eylemi doğrultusunda bilgi güvenliği, kişisel verilerin mahremiyeti, siber güvenlik ve Türkiye Afet Müdahale Planı gereksinimleri dikkate alınarak sağlık sektörü ile ilgili sistemler güncellenmesi, birbirleri ile entegrasyonun tamamlanması ve ihtiyaç duyulan yeni sistemlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı’na bağlı birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları, üniversitelere bağlı hastaneler ile özel sağlık kuruluşlarının birlikte çalışabilirliği artırılacak, sağlık hizmetleri ile sosyal güvenlik hizmetleri arasındaki entegrasyon kurularak sağlık hizmetlerinin kalitesi artırılacaktır.

Bu çalışmanın tamamlanması ile birlikte sağlık sistemlerinin entegrasyonu ile vatandaşların sağlık kayıtları ve harcamalarına tek bir sistem üzerinden erişilebilecek, sağlık verilerinin doğruluk ve tutarlılığı artırılarak sağlık sektöründe yaşanan kayıp / kaçak oranı azaltılacaktır. Ayrıca verilerin entegre edilmesi sonucunda engelli raporları standart bir hale gelebilecek ve vatandaşların sağlık kurumları ve sağlık hizmetleri hakkındaki geri bildirimleri elektronik ortamdan alınabilecektir.

e-Eğitim Sistemleri

Eğitim hizmetleri genel itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koordine edilmektedir. Sunulmakta olan elektronik hizmetler ve uygulamalar merkezi olarak sağlanan bir altyapı üzerine teşkil edilmiştir. Eğitim hizmetleri için resmi/özel statüdeki tüm kurumların kullandığı 3 temel e-Devlet uygulaması mevcuttur: MEBBİS, e-Okul ve e-Yaygın. Bunun dışında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) gibi interaktif içerik hizmetleri mevcuttur.

MEBBİS

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS), Bakanlık koordinasyonundaki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının eğitim kaynaklarının yönetimi için kullanılan kurumsal otomasyon ve e-Devlet uygulamasıdır. Bünyesinde personel, taşınır, taşınmaz kaynaklar, eğitim olanakları, bütçe yönetimi vb. birçok modül bulunmaktadır. Genel anlamda yönetim hizmetleri alanında ihtiyaç duyulan modüller bu çatı altında barındırılmaktadır. Burada eğitim hizmetleri ile ilgili hemen hemen her genel müdürlüğün bir ya da birkaç modülü bulunmaktadır. Kullanıcı yönetimi, e-soruşturma, denetçi, performans yönetimi, e-yatırım, istatistik, sosyal tesisler, e-talep, öğretmen evleri gibi modüller örnek verilebilir.

e-Okul

Okullarda eğitim, öğretim ve öğrenci ile ilgili iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistemdir. Öğretmen, öğrenci ve velilerin kullanımına yönelik modüller söz konusudur. Yaklaşık 55 bin okulun tamamı e-Okul Okul Yönetim Bilgi Sistemi kullanmaktadır. Yaygın olarak kullanılan Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), e-Okul altında hazırlanmış olan bir modüldür. SMS hizmeti ile yaygın kullanım imkanı sağlanmaktadır. e-Devlet Kapısı entegrasyonu ile veliler çocuklarına dair bilgileri kolaylıkla görebilmektedir.

e-Yaygın

e-Yaygın Otomasyon Sistemi, hayat boyu öğrenme kapsamında yürütülen faaliyetlerin koordinasyonu ve yönetimi için 2008 yılından bu yana kullanılan e-Devlet uygulamasıdır. Yaygın eğitim hizmeti verilen tüm merkezler ve mesleki eğitim kurumları aynı uygulamayı kullanmaktadır. 2014 sonbaharı itibariyle altyapısı tamamen yenilenmiştir.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA)

EBA, eğitim-öğretim sürecinde bilişim teknolojisi donanımlarını kullanarak etkin materyaller kullanılması amacıyla, Fatih Projesinin içeriğe yönelik ayağı olarak, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanmıştır. Platform, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içeriklerin bulunabileceği sosyal bir altyapı sağlamaktadır. EBA, öğretmen ve öğrenciler başta olmak üzere eğitimin tüm paydaşları için tasarlanmıştır.

Devam eden çalışmalar:

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “E3.2.3-Eğitim Hizmet Sektörü ile İlgili Bilişim Sistemlerinin Entegre Edilmesi” eylemi doğrultusunda bilgi güvenliği, kişisel verilerin mahremiyeti, siber güvenlik gereksinimleri dikkate alınarak eğitim hizmet sektörü ile ilgili bilişim sistemleri güncellenecek, birbirleri ile entegrasyonu tamamlanacak ve ihtiyaç duyulan yeni sistemler geliştirilecektir. Bu kapsamda, ilgili kuruluşlarının karşılıklı veri alışverişi yapabilmeleri amacıyla Türk vatandaşı ve yabancı öğrencilere yönelik mevcut durumda kullanılan sistemlerin entegrasyonları tamamlanacak ve eğitim verilerinin entegre yönetimi sağlanacaktır.

e-Adalet Sistemleri

UYAP

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) Adalet Bakanlığı tarafından adli ve idari işlemler için kullanılan e-Devlet uygulaması ve kurumsal otomasyon altyapısıdır. Vatandaşın statüsünün değişmesi ile ilgili boşanma, velayet vb. mahkeme kararları bu sistemde tutulmaktadır. UYAP ile aşağıda yer alan alt modüller üzerinden tüm paydaşlara yönelik hizmet sunulmaktadır:

  • Vatandaş Portal, Kurum Portal, Avukat Portal, Bilirkişi Portal, e-Satış Portal

UYAP Bilişim Sistemi 2000 yılında iki aşamalı olarak başlatılmış bir proje olup, 2001 yılında Adalet Bakanlığı merkez birimlerinin otomasyonunu sağlayan UYAP I projesi tamamlanmış, 2005 yılında adli ve idari yargı birimleri, adli tıplar, ceza tevkif evlerinin otomasyonunu kapsayan UYAP II tamamlanarak faaliyete geçirilmiştir. Yargıtay’da UYAP yazılımlarını kendisine uyarlayarak UYAP Bilişim Sistemi içerisinde yer almıştır.

UYAP SMS Bilgi Sistemi ile dava dosyaları ve icra takibi bilgileri dâhil olmak üzere sistemde yapılan işlemler ile ilgili uyarı, veri ve duyurular, kısa mesaj (SMS) aracılığı ile kullanıcılara sunulabilmektedir.

SEGBİS

Mahkemelerde, ses ve görüntünün kaydedilmesine olanak sağlayan SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) altyapısı 2013 yılından itibaren mahkemelerde kullanılmaya başlanılmıştır. Ses ve görüntü bilişim sistemi SEGBİS ile yargı çevresi dışında bulunan ya da mahkemede hazır bulunamayan kişilerin video konferans ile dinlenmesi ve ifadelerinin kayıt altına alınması sağlanmaktadır.

Devam eden çalışmalar:

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “E3.3.6-Düşük Miktarlı Alacak Dava İşlemlerine İlişkin Hizmetlerin Kullanıcı Odaklı Entegrasyonunun Sağlanması” eylemi doğrultusunda düşük miktarlı uyuşmazlıklara ve alacak davalarına ilişkin süreçler ele alınacak olup, uyuşmazlığı çözmek için ihtiyaç duyulan bilgiye erişim ile başvuru, dava açma, takip, sonuç öğrenme ve itiraz gibi işlemlerin yaşamsal olay modeline göre hizmet sunumu entegrasyonunun sağlanması gerçekleştirilecektir.

Tek Durak Hizmet (One Stop Service) Uygulaması

Türkiye’de Tek Durak Hizmet sunumuna yönelik yaygın olarak kullanılan yaklaşım e-Devlet Kapısı ulusal portalidir. 2008 yılından günümüze faaliyette olan e-Devlet Kapısı, birçok merkezi ve yerel yönetim hizmetine tek noktadan erişim sağlamaktadır. Entegre olarak sunulan hizmet sayısı ve e-hizmetlerin kullanılabilirliği sürekli olarak artırılmaktadır.  (e-Devlet Kapısı ile ilgili daha detaylı bilgi için 3. Bölüm’e bakınız.)

Hizmet sunumunda mekan bazlı hizmet sunumu için 2006/35 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile valilik ve kaymakamlıklarda “Tek Adımda Hizmet” uygulaması başlatılmıştır. Bu uygulama ile sosyal yardım hizmetlerine yönelik farklı kurumlarca yürütülmesi gerekli olan idari işlemler, valilik ve kaymakamlıklarda tek yerden sağlanabilmektedir.

Devam eden çalışmalar:

  1. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı’nda yer alan “31. e-Devlet kapısının etkin kullanımı sağlanacak” eylemi doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarının yerine getirdiği her türlü hizmetlerin e-Devlet Kapısından sunulması sağlanacak, böylece kamu kurum ve kuruluşlarından hizmet alan gerçek ve tüzel kişiler bu kurum ve kuruluşlara gitmeden elektronik ortamda hizmet talep edebilir hale getirilecektir.

2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “58. Kullanıcı Odaklı e-Devlet Hizmet Sunumunun Sağlanması” eylemi doğrultusunda, mevcut tek adımda hizmet büroları, Kullanıcı Odaklı e-Devlet Hizmet Sunumu Rehberi çerçevesinde özellikle dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçları açısından gözden geçirilecek ve gerekli görülen iyileştirmeler yapılacaktır.

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “E3.4.3-e-Devlet Hizmetlerinin Öncelikli Olarak e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulması” eylemi doğrultusunda e-Devlet Kapısından sunulan hizmetlerin toplumun tüm kesimlerinin kullanabileceği nitelik ve kullanılabilirlik düzeyine getirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. Ayrıca, E3.4.1-Kullanımı Artıracak Yeni Hizmet Sunum Modellerinin Tasarlanması” eylemi doğrultusunda e-Devlet hizmetlerinin kullanımını artırmaya yönelik farklı alternatifler değerlendirilerek, Türkiye’ye özgü e-Devlet hizmet sunum modellerinin belirlenmesi için çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Devam Eden Diğer Çalışmalar:

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “E3.2.1-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri ile İlgili Bilişim Sistemlerinin Entegre Edilmesi” eylemi doğrultusunda çalışma hayatı ile ilgili sistemler güncellenecek, birbirleri ile entegrasyonu tamamlanacak ve ihtiyaç duyulan yeni sistemler geliştirilecektir.

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “E3.2.5-Sosyal Hizmetlere Yönelik Bilişim Sistemlerinin Entegre Edilmesi” eylemi doğrultusunda Türkiye’de farklı kamu kurum ve kuruluşlarınca çocuk, kadın, yaşlı, engelli, aile, şehit yakınları ve gaziler olmak üzere toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik sunulan koruyucu, önleyici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmetlere ait bilgilerin tutulduğu sistemlerin entegre edilmesi sağlanacaktır.

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “E3.2.6-Ulaşım ve İletişim Sektörü ile İlgili Bilişim Sistemlerinin Entegre Edilmesi” eylemi doğrultusunda ulaşım ve iletişim sektörü ile ilgili sistemlerin birbirleri ile veri alışverişi yapabilmeleri ve entegre çalışabilmeleri için ortak standartlar tanımlanacak, gerekli sistem iyileştirmeleri yapılacak ve ihtiyaç duyulan entegrasyonlar hayata geçirilecektir.

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “E3.2.7-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektörü ile İlgili Bilişim Sistemlerinin Entegre Edilmesi” eylemi doğrultusunda gıda, tarım ve hayvancılık sektörü ile ilgili sistemler güncellenecek, birbirleri ile entegrasyonu tamamlanacak ve ihtiyaç duyulan yeni sistemler geliştirilecektir.

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “E3.3.1-Vatandaşın Statüsünün Değişimine İlişkin Hizmetlerin Kullanıcı Odaklı Entegrasyonunun Sağlanması” eylemi doğrultusunda vatandaşın statüsünün değişmesine yol açan doğum, evlilik, evlilik birliğinin sona ermesi ve / veya eşlerden birinin vefat etmesi ile ilgili işlemlerin tek noktadan başlatılarak hızlı ve kolayca yürütülebilmesi için farklı kurumların sistemleri yaşamsal olay bakış açısı ile entegre edilecektir.

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “E3.3.2-İşletmelerin Faaliyetlerine İlişkin Hizmetlerin Kullanıcı Odaklı Entegrasyonunun Sağlanması” eylemi doğrultusunda bir işletmenin; kuruluşu (kayıt ve tescil işlemleri gibi), kamu kurum ve kuruluşları ile düzenli olarak gerçekleştirdiği işlemler (idare ve vergi gereklilikleri, KDV geri ödemeleri gibi), statü değiştirmesi ve kapanışını kapsayacak şekilde “işletme yaşamsal olayı” tanımlanacak ve sistem entegrasyonları gerçekleştirilecektir.

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “E3.3.3-Çalışma Hayatı Faaliyetlerine İlişkin Hizmetlerin Kullanıcı Odaklı Entegrasyonunun Sağlanması” eylemi doğrultusunda Vatandaşların iş kaybetme / bulma ve emeklilik işlemlerini kolayca gerçekleştirilebilmeleri için farklı kurumlar tarafından yürütülen süreçlerin yaşamsal olay modeline göre hizmet entegrasyonları gerçekleştirilecektir.

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “E3.3.4-Veraset İşlemlerine İlişkin Hizmetlerin Kullanıcı Odaklı Entegrasyonunun Sağlanması” eylemi doğrultusunda verasete ilişkin işlemler için yürütülen süreçler, vatandaşların bireysel işlemleri bizzat başlatmasına ve şahsen takibine en az düzeyde ihtiyaç duyacak ve birbirini tetikleyecek şekilde yaşamsal olay modeline göre tekrar tasarlanacak ve hizmet entegrasyonları gerçekleştirilecektir

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “E3.3.5-Araç Edinme ve Kullanma İşlemlerine İlişkin Hizmetlerin Kullanıcı Odaklı Entegrasyonunun Sağlanması” eylemi doğrultusunda araç edinme ile kullanmaya dair işlemlerin tek noktadan başlatılarak hızlı ve kolayca yürütülebilmesi için farklı sistemlerin / süreçlerin yaşamsal olay modeline göre hizmet sunumu entegrasyonu gerçekleştirilecektir.