Güney Kore

Son güncelleme: 2017-02-24

Güney Kore 2002 yılında 15. sırada yer aldığı Birleşmiş Milletler e-Devlet Endeksinde, 2010 yılında 1. sıraya yükselmiştir. 2012 ve 2014 yıllarında birinciliğini korumuş, 2016 yılında 3. sırada yerini almıştır.

Yaklaşık 100 bin km2 yüz ölçümü (Türkiye’nin 1/8’i) ve 50 milyon nüfusu ile nüfus yoğun bir ülke olup coğrafi olarak dağlık yapısı ve iklim özellikleriyle Türkiye’ye benzemektedir. Kişi başı gelirin 32 bin ABD Doları düzeyinde olduğu Güney Kore, dünyanın en büyük 15. ekonomisine sahiptir.

Güney Kore hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

 
Güney Kore dijital devlet çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiler için alt başlıkları inceleyiniz.

Güney Kore’de e-Devlet çalışmalarında üst seviye temsiliyet bulunmaktadır. Güney Kore Devlet Başkanı, çalışmalara en üst düzeyde siyasi destek vermektedir. e-Devlet stratejisi ve dönüşüm çalışmalarında Güney Kore Devlet Başkanı’nın süreçteki doğrudan yetkisi ve önderliği göze çarpmaktadır. Başkan adayları seçim öncesinde ajanda hazırlamaktadır. Bu ajandaya giren başlıklar öncelikli ve himaye altında yürütülmektedir. “e-Devlet” çalışmaları önceki 3 başkanlık döneminde Başkan ajandasında yer alırken son Başkan seçiminde “e-Devlet” yerine “dijital ekonomi” kavramına vurgu yapılmıştır.

Mevcut durumda, Devlet Başkanı’na bağlı olan Başkanlık Ulusal BİT Stratejileri Konseyi (Bilgi Toplumu Konseyi), ilgili stratejilerin sahibidir ve karar verici en üst yapıdır. Bu konsey, Başbakan veya Üst Düzey özel sektör yöneticisi ya da akademisyen başkanlığında toplanmaktadır. İçişleri Bakanlığı (MOI, Ministry of Interior), merkez ve yerel e-Devlet ekosistemi politikaları için sorumlu bakanlıktır.

Güney Kore’de hızlı sosyal ve ekonomik kalkınmayı yönlendirebilmek üzere kamu yönetimi yapılandırılmasında önemli değişiklikler olmuştur. Önemli bir gelişim alanı olan dijital devlet ekosistemin yönetişimi ile ilgili önemli adımlar atılmıştır. 

2013 yılında yeni başkanlık seçimi sonrasında üst seviye BİT politikaları ve kalkınma hedefleriyle ilgili politikaların gerçekleştirilmesi için MISP kurulmuştur. Bu kapsamda daha önce MOI(MOPAS) tarafından gerçekleştirilen Başkanlık Ulusal BİT Stratejileri Konseyi Başkan danışmanlığı görevi MSIP’e geçmiştir. BİT İdare Kurulu başkanlığı görevini ise MOI yerine MSIP Bakan yardımcısı üstlenmiştir. e-Devlet Uzman Kurulu (CIO Kurulu) başkanlığı için MSIP Bakan Yardımcısı, MOI Bakan yardımcısı ile eş başkan olarak atanmıştır. Başkanlık Ulusal BİT Stratejileri Konseyi (Bilgi Toplumu Konseyi olarak da isimlendirilmektedir) hakkında genel bilgi aşağıda verilmiştir:

 • e-Devlet ve BİT konularında temel politika belirleme kuruludur.
 • Kuruluşu kanunla düzenlenmiştir.
 • 16 devlet (Başbakan; 4 yargı üst yöneticilerinden; 9 bakan ve üst düzey kamu 2 yerel yönetici) + 15 özel sektör / üniversite üst düzey temsilcisiyle toplanmaktadır.
 • Konsey, Kamu Reformu için Başkanlık Kurulu (Presidential Committee on Government Innovation and Decentralization) ve Başbakanlık Bilgi Toplumu Kurulu birleştirilerek, 2010 yılında oluşturulmuştur.
 • Konsey altında Working Committee (İdare Kurulu) vardır.
  • Eş başkan olarak MOI Bakan yardımcısı ve Özel Sektör Temsilcisi vardır. 12 devlet (2. / 3. üst düzey bakanlık bürokratları) 6 özel sektör üyesi vardır.
 • İdare Kurulu altında 5 Uzman komitesi vardır.
  • ((1) e-Devlet; (2) BİT ekosistemi; (3) yasal ve kurumsal yenilik; (4) dijital yakınsama altyapısı; ve (5) dijital entegrasyon ve kültür)
  • e-Devlet Uzman Komitesi başkanı MOI Bakan yardımcısı ve MSIP Bakan yardımcısıdır. Üyeleri üst düzey bürokratlar ve özel sektör ile üniversitelerden üst düzey uzman yöneticilerdir.

BİT İdare Kurulu tarafından, strateji taslağı hazırlama ve e-Devlet uzman kurullarının strateji düzeyinde yönetimi görevleri yürütülmektedir. Bu çatı altında oluşturulan e-Devlet Uzman Kurulu bir ana çalışma grubudur. Aynı zamanda İdare Kurulu adına planlama ve değerlendirme için idari yetkiye sahiptir. İdare Kurulu üyesi olan MOI ve özel sektör başkanlığında alan uzmanlarından oluşmaktadır.

Güney Kore’de e-Devlet kapsamında yürütülen faaliyetlerde teknik desteğin sağlanması ve kapasitenin arttırılmasının MOI adına Ulusal Bilgi Toplumu Ajansı (NIA, National Information Society Agency) tarafından sağlandığı görülmektedir. NIA çalışma alanına göre MOI ya da MSIP’e bağlı faaliyet yürütmektedir. NIA’nın çalışma alanı ise şu şekilde belirlenmiştir:

 • Ulusal bilgi toplumu planlarının geliştirilmesi ve hayata geçirilmesinde uzman desteği sağlamak,
 • Kamu idarelerinin kullandığı ağ altyapısını yönetmek ve işletmek,
 • Bilgi ve haberleşme standartlaşmasını ve geliştirilmesini desteklemek,
 • Kamu idarelerinin bilgi kaynaklarının yönetilmesini desteklemek,
 • Kamu idarelerinde bilişim teknolojilerinin nüfusunda danışmanlık, standartlaşma ve değerlendirme süreçlerini desteklemek,
 • Gelişmekte olan ülkelere BT danışmanlık hizmetlerini sunmaktır.

Güney Kore’de e-Devlet kavramı 1980’lerde oluşmaya başlamış, bu dönemden sonra temel ulusal bilgi sistemleri kurulmuştur. Bu süreçte hazırlanmış olan ve üst çerçeveyi belirleyen stratejik plan dönemleri aşağıda listelenmiştir:

 • Ulusal Temel Bilgi Sistemleri Projesi (1987 – 1996)
 • Yüksek Hızlı Geniş bant Ağı Projesi (1995 – 2005)
 • BT Kalkınma için Çerçeve Plan (1996 – yeni aşamalar ile devam etmektedir)
 • Öncelikli e-Devlet Projeleri (2001 – 2011)
 • Akıllı Devlet (2011 – 2016)
 • e-Devlet Ana Planı 2020 (2016 – 2020)

2016 yılında yürürlüğe giren “e-Government Master Plan 2020“, güncel e-Devlet politikasıdır. Politika 3 temel başlık altında oluşturulmuştur:

 • Vatandaş deneyimleri
 • Zeki devlet
 • Djital yeni düzen

Bu kapsamda 5 temel hedef belirtilmiştir:

 • Kamu hizmetlerinin yeniden tasarımı
 • Bilişsel ve tahmin tabanlı zeki yönetimin sağlanması
 • e-Devlet ve endüstrinin birlikte var olabileceği yeni ekosistem oluşturulması
 • Güven tabanlı  ve gelecek yönlü altyapıların genişletilmesi
 • Küresel e-Devlet için liderliğin sağlanması

Diğer taraftan daha genel olarak kamu yönetimi modernizasyonu için de çalışmalar yürütülmektedir. Temmuz 2013 yılında, Kore hükümeti tarafından, vatandaş odaklı, şeffaf ve vatandaşlar ile iletişim kuran yetkin kamu ulaşmayı amaçlayan hükümet çalışmaları için yeni bir paradigma oluşturularak, ‘Gov 3.0 Master Plan‘ açıklanmıştır. Gov 3.0, kamu bilgilerinin aktif paylaşımını teşvik etmeyi ve bakanlıklar arası daha iyi işbirliği için mevcut engellerin kaldırılmasını sağlamayı amaçlayan hükümet çalışmaları için yeni bir paradigmadır.  Bu kapsamda, kamu yönetimi, hizmetleri platform olarak veren,  bilgiyi paylaşan, bilgileri kamuya açan ve (bakanlıklar ve vatandaşlar arasında) işbirliğini sağlayan olarak yeniden tanımlanarak Gov 3.0 için kilit görevler ortaya konulmuştur. Temel hedefleri aşağıdaki şekilde özetlenmektedir:

 • Devlette vatandaş merkezli yeniliği sağlamak,
 • Temel değerleri (açıklık, paylaşım, iletişim, işbirliği) tüm yönetim alanlarında uygulamak ve yaymak,
 • Vatandaşlara özelleştirilmiş hizmetler sunmak,
 • İstihdam oluşturmak ve girişimci ekonomiyi desteklemek.

Gov 3.0 politikası 3 temel strateji ve 10 hedeften oluşmaktadır.

 1. Şeffaf Devlet
  1. Bilginin kamuya açıklanmasıyla insanların bilme edinme hakkının sağlanması
  2. Kamu verilerin kamu tarafından aktif olarak kullanılması
  3. Kamu-özel ilişkilerinin ve işbirliğinin güçlendirilmesi
 2. Yetkin Devlet
  1. Bakanlıklar arasındaki engellerin ortadan kaldırılması
  2. Daha iyi işbirliği ve iletişim için kamunun çalışmalarının iyileştirilmesi
  3. Büyük veri kullanımı ile bilimsel yönetimin sağlanması
 3. Hizmet-odaklı Devlet
  1. Kişiselleştirilmiş hizmetlerin entegre olarak sağlanması
  2. İşletmelere yönelik tek-durak hizmetlerin zenginleştirilmesi
  3. Bilgi yetersizliği olan kesimlerin hizmetlere erişiminin güçlendirilmesi
  4. Gelişen teknolojileri kullanarak yeni hizmetlerin geliştirilmesi

 Gov 3.0 stratejisi için 4 temel değer söz konusudur:

 1. Açıklık
 2. Paylaşım
 3. İletişim
 4. İşbirliği

Güney Kore Government 3.0 Stratejisi – Genel Çerçeve

Kamu Entegre Veri Merkezi

Ulusal Bilişim ve Bilgi Hizmetleri (NCIS, National Computing & Information Service) tarafından işletilen kamu entegre veri merkezi yaklaşık 8 yıllık bir deneyim doğrultusunda, uluslararası en iyi örneklerden biri olarak, dünya çapında çok sayıda ziyaretçi ağırlamaktadır. (2015 yılında, NCIA ismi NCIS olarak değiştirilmiştir)

NCIS’nın Daejeon ve Gwangju illerinde iki adet merkezi bulunmaktadır. 2012 yılı itibariyle var olan 48 kamu idaresinin 25’inin sistemleri NCIS Daejeon, 23’ünün sistemleri ise NCIS Gwangju merkezinde bulunmaktadır. Sistemlerin sürekliliğini sağlamak ve olası veri kayıplarını önlemek amacıyla bu iki merkez arasında ağ bağlantısı kurulmuştur ve her merkezde diğer merkezin verilerinin yedekleri tutulmaktadır. 2015 yılında 3. merkezin açılmasının hedeflendiği, bu merkezin sadece yedekleme amaçlı kullanılacağı belirtilmektedir.

NCIS kurulumu 4 faz olarak kurgulanmıştır:

 • 2002 – 2004: Planlama fazı
 • 2004 – 2006: Kurulum fazı
 • 2005 – 2007: Yeniden konumlandırma fazı
 • 2008 –  2013: Operasyonel geliştirme fazı
 • 2013 – günümüz: Gelişme fazı
eGovFrame

Güney Kore Ulusal Bilgi Toplumu Ajansı (NIA) tarafından, ülkede BİT yatırımlarının etkinliği ve e-Devlet hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla kamu için yazılım geliştirme ekosistemi, açık kaynak temel alınmış çalışmalar ile desteklenmektedir. Bu amaçla e-Devlet uygulamalarının tekrar kullanılabilirliği ve birlikte çalışabilirliği için standartlaştırılmış yazılım geliştirme çerçevesi ve araçları sağlanmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan eGovFrame tüm e-Devlet yazılım projelerinde kullanılabilecek bir yazılım altyapısı sunmaktadır. Özellikle küçük ölçekli yazılım firmaları olmak üzere büyük ölçekli yazılım firmalarının da kullandığı bir standart yazılım geliştirme ortamı sağlamaktadır. Bu çerçeve ile ortak bileşenler için standart kütüphaneler ve yazılım geliştirme ortamı sunulmaktadır. İsteyen herkesin kullanıma açılan, açık kaynak kodlu yaklaşıma sahip yazılım mimarisi sayede yazılımlar arasındaki uyumun üst seviyeye çıkarılması ve küçük ölçekli yazılım firmalarının ortak yazılım altyapılarını kullanarak e-Devlet projelerinden daha fazla pay almaları hedeflendiği değerlendirilmiştir. Programda açık kaynak kodlu yazılımlar tercih edilerek platform bağımlılığı en aza indirilmiştir. Programın ana sahibi NIA’dır. Ancak programın sürekliliği için özel sektör ile yakın işbirliği olduğu görülmektedir. Programın farklı ülkelerde de uygulanmaya başlatıldığı belirtilmiştir. Meksika e-GovFrame yaklaşımını aynen alan ilk ülkelerden biri olmuştur.

Güney Kore’de e-Devlet projelerinin geliştirilmesi için özellikle e-Devlet için başlangıç olan 2000’li yıllarda büyük ölçekli yazılım firmalarıyla çalışıldığı görülmüştür. Devletin bütüncül kurumsal hizmet projeleri belirleyerek bu projelerin önemli çoğunluğunu LG CNS, Samsung SDS ve SK C&C firmalarına ihale etmiştir.

ITAudit+

e-Devlet projelerinin geliştirilmesinde proje türlerine göre idari ve teknik gerekli yetkinliğin ortaya konması ve denetimlerin etkin gerçekleştirilebilmesi için ITAudit+ modeli geliştirilmiştir. Bu yeni çerçeve ile birlikte işin başından itibaren her aşamasında kurumlara danışmanlık verilmektedir. Belirli noktalarda kontrol adımları konularak denetimler yapılmaktadır. Ülkede 2000 civarında sertifikalı denetçi mevcuttur. Sertifikalı denetçiler içerisinde kamu çalışanı dahil tüm sektörlerden uzmanlar bulunmaktadır. BT denetiminden ayrı olarak e-Devlet projeleri için bir rehberlik ve danışmanlık kurgusu söz konusudur.

Kamu Kurumsal Mimarisi

Güney Kore’de devlet çapında kurumsal mimari çalışmalarında GEA (Government-wide Enterprise Architecture) çerçevesi kullanılmaktadır. GEA çerçevesi TOGAF temel alınarak oluşturulmuştur. Güney Kore’nin hükümeti kurumsal mimari çerçevesi kurumsal mimari vizyonu, ilkeleri, referans modelleri, bir meta-model, olgunluk modeli ve yönetim altyapısından oluşmaktadır [Ref 119]. Referans modeller aşağıdakileri içermektedir:

 • Business Architecture – İş Mimarisi
 • Data Architecture – Veri Mimarisi
 • Application Architecture – Uygulama Mimarisi
 • Technical Architecture – Teknik Mimari
 • Security Architecture – Güvenlik Mimarisi

Büyük Veri ile İlgili Materyaller

RAPOR İSMİ TARİHİ İÇERİĞİ
Establishing a Smart Government by Using Big Data  7.11.2011

Genişbant ile İlgili Materyaller

RAPOR İSMİ TARİHİ İÇERİĞİ
Evolution of Broadband Policy in Korea 28.04.2011
National Strategy to Drive Broadband Nationwide in Korea 10.05.2012
Broadband for Rural Areas and Schools in Korea  
Rapor Adı TARİH İÇERİK
Broadband IT Korea Vision 2007 (The Third Master Plan for Informatization Promotion)    
Content 20.04.2004
I. Background 20.04.2004
II. Vision: Establishing Broadband IT Korea 20.04.2004
III. Promoting an Information Society 20.04.2004
IV. Building Grounds for Knowledge and Information Society 20.04.2004
V. Establishing a Basis for Generating New IT Growth 20.04.2004
VI. Strengthening International Cooperation for the Global Information Society 20.04.2004

 

Doküman Yönetim Sistemi ile İlgili Materyaller

RAPOR ADI TARİH İÇERİK
e-Document Lifecycle Management 2010

Elektronik Mevzuat ile İlgili Materyaller

RAPOR İSMİ TARİHİ İÇERİĞİ
Enactment and Amendment of Informatization Related Law 2001
Framework Act on National Informatization 2010

 

Elektronik Tedarik ile İlgili Materyaller

RAPOR İSMİ TARİHİ İÇERİĞİ
Overview of Public Procurement in Korea Kasım 2004
A Participatory System in the Department of Public Procurement Service (PPS) 2005
Korean GePS: World’s No.1 e-Procurement Service Ocak 2006
Developing e-Procurement Systems: A Case Study On The Government E-Procurement Systems in Korea  

e-Devlet ile İlgili Belgeler

RAPOR İSMİ TARİHİ İÇERİĞİ
Korean Government Innovation: Strategies and Methodologies for Administrative Innovation 27.03.2006
Towards a Ubiquitous Society e-Government in Korea (Brochure) 2008
Republic of Korea Framework Act on National Informatization 2010
e-Government Standard Framework(egovframe) 2011
e-Government Experience of Korea (Prof. Jong Sou Park) Ekim 2011
Knowledge Sharing Series: ICT for Development Institution Building 2012
Knowledge Sharing Series: Cybersecurity 2012
Development of e-Government Standard Framework through Open Innovation Strategy 2012
e-Government Korea – Success Factors and International Cooperation 10.04.2012
e-Participation in Korea Nisan 2012
e-Government from Policy to Practice Haziran 2012
Leadership in E-Government Development Temmuz 2012
Korea’s ICT and Role of e-Govt Ekim 2012
Online Civil Service (G4C) 2012
e-Government of Korea Kasım 2012
Korea’s e-Government Evaluation Methodology and Practice  
Digital Society Development of Korea  
e-Government of Korea Best Practices  
Korea’s Global IT Initiatives  

NIA (National Information Society Agency) Belgeleri

RAPOR İSMİ TARİHİ İÇERİĞİ
Informatization White Paper 2010 (Republic of Korea) 2010
IT Audit+ Information Technology Project Audit, Assurance & Advisory Services 2010
Summary of IT Audit⁺ 2010
e-Gov & Information Society of Korea -Strategies and Best Practices (NIA) 3.05.2011
Korea e-Gov’t : Government EA(Enterprise Architecture) & e-Gov’t standard Framework 20.05.2011

Güney Kore’nin Gov 3.0 politikası ile hedeflediği şeffaf, yetkin ve hizmet odaklı yönetim anlayışına ulaşmak için bilişim sistemlerinden her zaman olduğundan daha fazla yararlanması gerekmektedir. Kamu BİT yatırımlarının bu kapsamda artması hedeflenmektedir. Güney Kore’nin ortak e-Devlet çözümleri için 2015 yılında kullanacağı bütçe %47 oranında artarak 115 milyon ABD doları düzeyine ulaşmıştır. Önemli hedefler arasında idari hizmetlerin ortam bağımsız olarak mobil cihazlarla gerçekleştirilebilmesi, kamu politikalarının belirlenmesinde büyük veri analizlerinin esas alınması, bulut bilişim imkânlarının idari hizmetlerin tüm adımlarında en üst düzeyde kullanılması ile bulut temelli zeki yönetim anlayışının sağlanması söz konusudur.

Kaynak Bağlantı Açıklama
Kore Cumuriyeti Devlet Başkanlığı http://english.president.go.kr/ Devlet Başkanlığı resmi internet sitesi
Kore Cumuriyeti Başbakanlık Ofisi http://www.pmo.go.kr/en/ Başbakanlık Ofisi resmi internet sitesi
İçişleri Bakanlığı (MOI, Ministry of Interior) http://www.moi.go.kr/eng/a01/engMain.do Sorumlu bakanlık resmi internet sitesi
Ulusal Bilgi Toplumu Ajansı (NIA, National Information Society Agency) http://eng.nia.or.kr/ Teknik danışmanlık ve politika araştırmaları kurumu resmi internet sitesi
Ulusal Bilişim ve Bilgi Hizmetleri (NCIS, National Computing & Information Service) http://korea.ncis.go.kr/eng/index.jsp Entegre veri merkezi ve ortak hizmetler sağlayıcı kurum resmi internet sitesi
Kore Ulusal İnternet Ana Kapısı http://www.korea.net/index.jsp Kamu, özel, kültürel konularda tek nokta eşim sağlayan resmi internet sitesi