İzleme ve Değerlendirme

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’yla ortaya konulan hedeflere ulaşılması, eylemlerin ilerleme durumlarının takip edilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla izleme, değerlendirme ve değişim modeli oluşturulmuştur. Bu kapsamda,

  • Strateji ve Eylem Planı İzleme Sistemi (SEPSİS) ile eylemlerin sorumlu ve ilgili kurum / kuruluşları ile eylemlerin gelişme durumları takip edilecek ve izleme dönemlerinde performans ölçümleri yapılarak ölçüm sonuçları raporlanacaktır.
  • “Değişim Yönetimi Modeli” doğrultusunda, değişen koşullara uyumun sağlanması ve değişimin kontrollü bir şekilde Eylem Planı’na yansıtılması sağlanacaktır.

Devam eden çalışmalar:

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “E1.1.5-2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planının Uygulanması, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi” eylemi doğrultusunda tanımlanan eylemlerin sorumlu ve ilgili kurum / kuruluşlar tarafından hayata geçirilmesi amacıyla yapılacak planlama ve yönetim faaliyetleri kapsamında rehberlik yapılacak, eylemlerin diğer eylemlerle eşgüdüm içerisinde yürütülmesi sağlanacak, eylem planının değişebilecek koşullara uyum sağlayabilmesi için değişim yönetimi faaliyetleri yürütülecek, eylemlerin gelişme durumları takip edilerek izleme dönemlerinde performans ölçümlerinin yapılması ve raporlanması sağlanacaktır.

Ayrıca “E.1.1.6-Ulusal e-Devlet Olgunluk Seviyesi Ölçümleme Mekanizmasının Oluşturulması” eylemi doğrultusunda, uluslararası örnekler dikkate alınarak, yaşamsal olaylar bütünlüğünde e-Devlet hizmetlerinin, kurumlar ve ulusal düzeyde e-Devlet olgunluk düzeyinin belirlenmesi için model oluşturulacaktır. Tanımlanan bu model kullanılarak ulusal düzeyde e-Devlet olgunluk düzeyi ölçümleme çalışmaları ile birlikte, seçilen e-Devlet hizmetleri ve kamu kurumları için e-Devlet olgunluk düzeyi ölçümleme çalışmaları yürütülecektir.