Karar Mekanizmaları

Meclis Çalışmaları Örneği

TBMM internet sitesi üzerinden belirli dönemlerde karar alma süreçlerine katılım yönünde uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Yeni anayasa çalışmaları için açılan internet sitesi üzerinden tüm karar alma süreçleri şeffaflık ve katılımcılık prensipleri doğrultusunda yönetilmektedir. Ayrıca TBMM internet sitesinde yer alan “Bir Önerim Var” başlığı altında TBMM proje ve faaliyetleri hakkında görüş ve öneriler toplanmaktadır.

Merkezi Yönetim Örneği

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından hizmete sunulan “Askıya Çıkardık” uygulaması ile alınacak kararlar öncesinde yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları ile akademik camianın görüş ve önerilerinin alınması sağlanmıştır. Bu faaliyet ile karar sürecinin tamamlanması, ilgili paydaşların görüş ve önerileri alındıktan sonra olmaktadır.

YÖK tarafından çıkartılması planlanan yeni yasa hakkında tüm paydaşların katılımını sağlayacak şekilde farklı platformlar oluşturulmuş, çalıştaylar gerçekleştirilmiş ve anketler yapılmıştır. Tüm bu platformlara ait bilgiler de www.yeniyasa.yok.gov.tr’den yayınlamıştır. Yorumlar alınmış ve yeni bir yasa önerisi oluşturulmuştur.

Yerel Yönetim Örneği

Karar alma süreçlerine dahil olma örnekleri yerel yönetimlerde daha yaygın olarak görünmektedir. Örneğin, “Haydi İstanbul Vapurunu Seç” kampanyası gibi belediyeye alınacak taşıtların renk ve model seçimi, belediye ihtiyacına yönelik seçim yapılması vb. uygulamalar söz konusu olmaktadır.

e-Devlet Kapısında, belediye meclislerinde alınacak kararlara, vatandaşların da katılımını sağlayacak bir altyapı bulunmaktadır. Açılan konu başlıklarına yönelik vatandaşların görüş bildirimleri mümkün olmaktadır. Bu hizmet bazı Belediyeler (Örneğin İstanbul / Bağcılar Belediyesi, İstanbul / Pendik Belediyesi) ile e-Devlet Kapısı altyapısı işbirliği ile sunulmaktadır.

Politika Hazırlık Çalışmaları Örneği

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı hazırlama sürecinde e-devlet ekosistemindeki paydaşların görüşlerinin alınması amacıyla önemli faaliyetler yürütülmüştür. Türkiye çapında vatandaş ile gerçekleştirilen yüz yüze anketler, odak grup toplantıları ve çalıştaylar haricinde, merkezi yönetim ve yerel yönetim birimleri, özel sektör, üniversiteler ve vatandaşa yönelik elektronik ortamda anket uygulaması yapılmıştır. Hazırlanan taslak 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı, edevlet.gov.tr üzerinden paydaşların görüş ve önerilerine sunulmuş, ihtiyaç değerlendirme çalıştayı düzenlenmiştir. Alınan görüşler taslak Strateji ve Eylem Planı’na yansıtılmıştır.

Devam eden çalışmalar:

65. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı’nda yer alan “34. Başbakanlık BİMER yeniden yapılandırılacak” eylemi doğrultusunda Başbakanlık BİMER, katılımcı yönetim mekanizmasının bir unsuru olacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.

2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “68. Kamu Politikalarının Oluşturulmasında BİT Destekli Katılımcılık Programı Geliştirilmesi” eylemi doğrultusunda, kamu hizmetlerinin sunumunda kullanıcı odaklılığı ve etkinliği artırmak üzere, politika kararları, mevzuat düzenlemeleri ve hizmet sunum süreçleri dâhil, kamu politikalarının oluşturulmasında katılımcılığı geliştirmeye yönelik bir Program hayata geçirilecek; kamu yönetiminde BİT destekli katılımcı uygulamalar geliştirilecektir.

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “E4.1.3-Kamu Hizmetlerinin İyileştirilmesinde Kullanıcıların Katılımının Artırılması” eylemi doğrultusunda e-Devlet hizmetlerini geliştirirken ve iyileştirilirken vatandaşların geri bildirimlerinin alındığı katılım mekanizmaları geliştirilecektir. Bu kapsamda kullanıcıların periyodik olarak e-Devlet hizmet ve uygulamalarına ilişkin memnuniyet ve beklentilerini ölçen, algılarını değerlendiren bir geri bildirim mekanizması geliştirilecektir. Ayrıca “E4.3.1-Mevzuat Katılımcılık Portalinin Oluşturulması” eylemi doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen mevzuat çalışmalarının izlenebilmesini, mevzuat çalışmalarında tüzel ve gerçek kişilerden görüşlerin alınabilmesini ve değerlendirilebilmesini sağlayacak kamu mevzuatı katılımcılık portali oluşturulacaktır.