Kurumsal İş Uygulamaları

Kamu Mali Yönetim Sistemleri

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi (e-Bütçe) ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bütçe teklif süreçleri dahil görüş, bütçe onay ve ödenek süreçleri elektronik ortamda yönetilebilmektedir.

Kamu mali yönetiminde bütçe oluşturma süreçleri sonrasındaki ödenek, harcama, muhasebe ve kesin hesap süreçlerinin elektronik ortamda yürütülmesini sağlamak üzere kamu harcama ve muhasebe bilişim sistemi (KBS) kullanılmaktadır. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen KBS, yaklaşık 60.000 harcama biriminde aktif olarak kullanılmaktadır.

2007 yılında geliştirilen, sonrasında talep eden kamu kurumları için kullanıma açılmış olan SGB.net uygulaması kamu kurumlarının stratejik planlamaya ve denetime yönelik ihtiyaç duyduğu modülleri içeren bütüncül bir sistemdir.

Devam eden çalışma:

Kamu mali yönetimi ve kontrolüne yönelik sistemler arasında zaman içerisinde oluşmuş mükerrerlikler ve uyumsuzlukların giderilmesi ile sistemleri güncel teknolojilere göre yenilenmesine yönelik çalışmalar Maliye Bakanlığı tarafından başlatılmıştır. 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “E3.2.4-Kamu Mali Yönetimine Yönelik Bilişim Sistemlerinin Entegre Edilmesi” eylemi doğrultusunda kamu mali yönetimi ile ilgili bilişim sistemleri güncellenecek, birbirleri ile entegrasyonu tamamlanacak ve ihtiyaç duyulan yeni sistemler geliştirilecektir.

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “E2.3.1-Ortak İdari Hizmetler İçin Uygulamaların Geliştirilmesi” eylemi ve “E2.3.2-Yerel Yönetimlerin Sundukları Benzer Hizmetler İçin Uygulamaların Geliştirilmesi” eylemi doğrultusunda merkezi ve yerel yönetimler için ortak kullanılabilecek uygulamaların tespit edilmesi, ihtiyaçların belirlenmesi, uygulamaların geliştirilmesi ve geliştirilen uygulamaların kamu sektöründe yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Mevcut uygulamalar özellikle merkezi bulut altyapısı kullanılarak geliştirilecek yeni uygulamalar ile kademeli olarak değiştirilecektir.

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)

Merkezi ve yerel kamu kurum ve kuruluşlarının kamu tedarikine yönelik ihalelerini elektronik ortamda gerçekleştirebilmelerini sağlayan Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) Kamu İhale Kurumu tarafından yönetilmektedir. EKAP, 01.09.2010 tarihinde devreye alınmış ve uygulama tebliği, 17.12.2010 tarih ve 27788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye genelinde başlatılan ihale süreçlerinde, gerek mevzuatta yaşanan gelişmeler, gerek itiraz süreci, gerekse de yasaklılık vb. sorgular ile ihale işlemleri daha kapsayıcı ve işlevsel hale getirilmiştir. İdare ve İstekli olarak tanımlanan iki farklı kullanıcı tipine hizmet vermektedir. İdare, ihalelerini EKAP üzerinden sunan kurumları, istekli ise bu ihalelere katılmak isteyen firmaları temsil etmektedir. EKAP sayesinde, ihalelerde istenilen şeffaflık ortamı daha fazla sağlanmış, idarelerin ortaya koydukları satın alım ilkeleri daha objektif hale gelmiş ve kamu kaynaklarının kullanımında verimlilik ve etkinlik sağlanmıştır. Ek olarak mobil EKAP uygulaması, iOS, Android ve Windows Phone işletim sistemine sahip mobil cihazlarda kullanıma sunulmuştur.

Artan rekabet ortamı ve düşen sözleşme bedelleriyle kamu alım maliyetlerinde 2011 ve 2012 yıllarında toplamda 3 milyar liranın üzerinde tasarruf sağlanmıştır. Kamu alımı istatistik raporuna göre, 2015 yılının ilk altı ayında EKAP üzerinden gerçekleştirilen toplam kamu alımları tutarı 79.433.805.000 TL’dir. EKAP üzerinden gerçekleştirilen 63.368 ihale için 92.460 sözleşme imzalanmıştır. Her gün yeni kayıtların eklendiği aktif yasaklama listesinde 30.06.2015 tarihi itibariyle 8.138 kayıt yer almıştır.