Kurumsal Yönetim

Bakanlıklarda strateji geliştirme, idari modernizasyon ve bilgi işlemden sorumlu olan müsteşar yardımcısı, CIO pozisyonunun gereklerinin yerine getirebilecek denk pozisyon olarak görülmektedir. Türkiye’de belirli aralıklarda, Başbakanlık koordinasyonunda müsteşar yardımcıları düzeyinde koordinasyon toplantıları gerçekleştirilmiştir. Müsteşar yardımcıları düzeyindeki toplantılar 6 aylık aralıklar ile UDHB koordinasyonunda gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu toplantılar, aynı zamanda “CIO Kurulu” toplantıları olarak da değerlendirilmektedir. Benzer amaçlı toplantılar daire başkanları düzeyinde de daha sık aralıklar ile gerçekleştirilmektedir. Bu koordinasyon yapısı 2013/102 sayılı BTYK kararı doğrultusunda oluşturulan organizasyon yapısı ve 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı izleme ve değerlendirme modeli ile desteklenmektedir.

Kurumlarda e-Devlet çalışmalarına yönelik sorumluluklar farklı birimler tarafından icra edilebilmektedir. Türkiye’de temel olarak e-Devlet çalışmaları merkezi ve yerel yönetim kurumlarının bilgi işlem birimleri nezdinde yürütülmektedir. Genel olarak daire başkanlığı düzeyinde olan bu birimlerden bazıları yakın zamanda daire başkanlıklarından oluşan genel müdürlük düzeyinde teşkilatlandırılmaya başlanmıştır. Bu birimler kurumun bilişim teknolojilerine yönelik tüm kaynaklarının yönetimini üstlenmişlerdir. Bu durum ilgili faaliyetlerin kamu kurumlarında artan önemini göstermektedir.

Türkiye’de 2006 yılında yürürlüğe giren yönetmelik ile tüm kamu kurumlarında strateji geliştirme birimleri oluşturulmuştur. Bu birimler, kurumsal kaynakların ulusal planlar ve kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda en verimli ve etkin kullanımını sağlamak üzere gerekli planlamayı ve yürütmeyi sağlamaktadırlar. Aynı zamanda, bu birimlerin kurum yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirme sorumlulukları mevcuttur. Bu kapsamda e-Devlet çalışmalarına yönelik çalışmalarda bilgi işlem birimleriyle eşgüdüm içerisinde rol ve sorumluluklar üstlenmektedirler.

Kurumlarda zaman içerisinde oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda, ana hizmet birimleri tarafından planlanan ve işletilen bilişim sistemleri de söz konusu olabilmektedir.

Devam eden çalışmalar:

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “E1.1.1-e-Devlet Ekosisteminin Oluşturulması” eylemi doğrultusunda e-Devlet politikalarını paydaşlarla işbirliği içerisinde yürütmek ve gerekli insan kaynağı yetkinliklerini sağlamak üzere gerekli çalışmalar tamamlanacaktır. Önümüzdeki dönemde, Bakanlıklar arası rol ve sorumluluk tanımının detaylandırılması ve yönetişiminin etkinleştirilmesi beklenmektedir.