Rehberler

Dijital Olgunluk Modeli ve Rehberliği Projesi

Dijital Olgunluk Modeli ve Rehberliği projesi ile kamu kurumları ve sundukları hizmetlerin dijital olgunlukları hakkında bir değerlendirme yapabilmek, seviye tespit edebilmek ve bu değerlendirmenin sürekliliğini sağlamanın yanında İşletim ve Bakım proje ve faaliyetleri odağında e-Devlet ekosistemi paydaşlarında kabiliyet geliştirmek amaçlanmaktadır.

 • Ulusal ve kurumsal Dijital Olgunluk Modelinin oluşturulması
 • Bu model ile uyumlu olacak şekilde, İşletim ve Bakım proje faaliyet tipleri özelinde yol gösterici olması amacıyla rehber oluşturulması,
 • Dijital Olgunluk Modeli ve rehberlerin geliştirilmesi için pilot uygulamalar gerçekleştirilmesi,
 • E-Devlet çalışmalarında sistemsel ve bütüncül bakış açısının geliştirilmesinin desteklenmesi,
 • İşletim ve Bakım perspektifinde hazırlanan rehberler aracılığıyla, bu alandaki kamu kurumu projelerinin başarı oranı arttırılarak zamanında, bütçesinde ve planlanan kapsamda yürütülmesine katkı sağlanması,
 • Kamu BT çalışanlarının işletim ve bakım süreçleriyle ilgili yetkinliklerinin arttırılması,
 • İşletim ve bakım alanında gerçekleştirilen projelerin etkinliği ve bilgi güvenliği arttırılarak bu hizmetlerin kalite ve performanslarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir.
Dijital Kabiliyetler

Bilişim ekosisteminde ihtiyaç duyulan kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla Dijital Kabiliyet Modeli geliştirilmiş ve içerdiği Etüt Proje, Sistem geliştirme / İyileştirme / Tedariği, Veri üretimi / Güncelleme, BT Altyapı Hizmetleri ve Kapasite geliştirme başlıklarında rehberleri hazırlanmıştır. Farklı BİT proje çalışma alanları bazında rehberlik sunmak amacıyla hazırlanan bu rehberler yardımıyla, yatırım planlanırken dikkate alınması gereken unsurlar ve alternatifleri ile ilgili bilgi ve yönlendirmeleri doğrultusunda paydaşlarının yetkinliğinin artırılması hedeflenmektedir. Rehberler bir BİT projesinin yaşam döngüsü düşünülerek hazırlanmış olup, planlamadan bakıma kadar bütün safhaları kapsamaktadır. Model ve rehberin hazırlanma süreçlerindeki hedefleri aşağıdaki şekildedir:

 • Bilişim ekosisteminde ihtiyaç duyulan kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla rehberleri ve referans modelleri geliştirmek ve rehberliğini sunmak
 • Kurumsal ve ulusal seviyede dijital dönüşüm ihtiyaçlarını kurumsal mimari perspektifiyle tanımlamak ve inovatif yaklaşımlarla çözümleri planlamak
 • Ulusal e-devlet politikalarında yer alan stratejik, kritik ve Ar Ge içerikli dijital dönüşüm projelerini yürütmek
 • Uluslararası dijital eğilimler ve gelişmeler takip edilerek yeni teknoloji alanlarında kapasite geliştirmek