Siber Güvenlik Politikası

2012/3842 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda hazırlanan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı, Türkiye’nin ilk siber güvenlik strateji belgesidir. Hazırlık çalışmaları, UDHB adına TÜBİTAK-BİLGEM-SGE koordinasyonunda gerçekleştirilmiştir. Eylem Planında 7 ana başlık altında toplam 29 adet eylem maddesi yer almaktadır. 2013-2014 eylem planında, gerekli mevzuat çalışmalarının gerçekleştirilmesi, siber güvenlik tatbikatlarının düzenlenmesi, siber güvenlikle ilgili eğitim ve farkındalık arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması konularında eylemelere yer verilmiştir. 2016 yılı itibariyle, ikinci strateji belgesi 2016-2019 dönemi için hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı, kamu bilişim sistemlerine ve kamu ya da özel sektör tarafından işletilen kritik altyapılara ait bilişim sistemlerine ilave olarak küçük ve orta ölçekli sanayi, tüm özel ve tüzel kişiler de dâhil olmak üzere ulusal siber uzayın ülkemiz ölçeğindeki bütün bileşenlerini kapsamaktadır. Strateji hazırlıkları geniş katılım sağlanarak gerçekleştirilmiştir. Geçmiş eylem planı eylem sorumluları ile yapılan toplantıların ardından kamu kurumları, kritik altyapı işletmecileri, bilişim sektörü, üniversiteler ve sivil toplum kurumlarını temsilen 73 kurum ve kuruluştan toplam 126 uzmanın katılımı ile Ortak Akıl Platformu gerçekleştirilmiştir.

2016-2019 döneminde gerçekleştirilmesi planlanan stratejik eylemler aşağıdaki başlıklar altında gruplanmıştır:

  • Siber Savunmanın Güçlendirilmesi ve Kritik Altyapıların Korunması
  • Siber Suçlarla Mücadele
  • Farkındalık ve İnsan Kaynağı Geliştirme
  • Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi
  • Siber Güvenliğin Milli Güvenliğe Entegrasyonu

Devam eden çalışmalar:

2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda belirlenen “5. Bilgi Güvenliği ve Kullanıcı Güveni” ekseni çerçevesinde belirlenen alana yönelik temel politikalar uygulamaya alınmıştır. 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda siber güvenlik alanına yönelik doğrudan bir hedef tanımlanmamış olup mevcut politika belgelerinde yer alan eylemleri dikkate alarak içerik bütünlüğü sağlanmıştır.

65. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı’nda yer alan “36. Siber Suçlarla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacak” ve 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “39. Siber Suçla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planının Oluşturulması” eylemleri doğrultusunda bilişim alanında ortaya çıkan yeni suç türleri ile etkin mücadelenin sağlanması amacıyla siber suçla mücadelede kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmeyi amaçlayan Ulusal Siber Suç Stratejisi hazırlanarak yürürlüğe konulacaktır.